Înscrierea la clasa pregătitoare 2019

Când începe, care sunt etapele, ce trebuie să facă părinții – metodologia și calendarul de înscriere

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE).
 • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE, cât şi în diferite centre din judeţ, cu prioritate în grădiniţe.
 • Evaluarea se efectuează în perioada 26 februarie – 20 martie 2019.
 • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

 • Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.


OFERTĂ ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU: 14 locuri
    ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 TURLUIANU:   6 locuri


    

Ziua porţilor deschise are loc vineri, 8 martie 2019, între orele 11.00 – 12.00


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (procedura va fi disponibilă începând cu data de 4 martie), dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 4 – 22 martie

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00

– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 • 29 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 2 – 8 aprilie

 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?

 1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2019.
 2. Direct de la şcoli, cu ocazia Zilelor porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public în intervalul 26 februarie – 9 martie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
 3. De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2019 – 2020, în învăţământul primar.
 4. Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
 • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
 • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

 • Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Cadru normativ:

Calendar_inscriere_invatamant_primar_2019_2020

Metodologie_ inscriere_ invatamant primar_ 2019

CERERE_TIP_CLSPRG_2019

Clase pregatitoare elevi 2019-2020

Centre de evaluare psihosomatica

 


AN ȘCOLAR 2017-2018 

METODOLOGIE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a și a VI-a – 2018

 

MODELE TESTE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A II-A

AN ȘCOLAR 2016-2017 

CLASA PREGĂTITOARE 

                                       PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, BALABAN IONELA

 

 

CLASA I

                              PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, IOJĂ ANGELA
 

AN ȘCOLAR 2015-2016

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

 

       CLASA PREGĂTITOARE

          –  profesor învățământ primar, IOJĂ ANGELA

 1.  ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE – CLASA PREGĂTITOARE
 2. planificare calendaristica CP 15-16
 3. portofoliu cl preg
 4. CONSILIERE-C.P.-2015-1
 5. Totul_despre_mine
 6. Orarul_clasei

 

       CLASA A IV-A

          –  profesor învățământ primar, BALABAN IONELA-NICOLETA

       1.   TRATAREA DIFERENȚIATĂ  – material comisie metodică, luna octombrie

 

 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2

 

      CLASA PREGĂTITOARE

         –  învățătoare, IOJĂ MARICICA

       1. PLANIFICARE ANUALA C.P.

       2.  PROIECTAREA UNIT. DE INVATARE SEMESTRUL I C.P.

       3.  CONSILIERE PĂRINȚI C.P. 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AN ȘCOLAR 2014-2015

 

CLASA A IV-A

                                                                                                                       – profesor învățământ primar, ANGELA IOJĂ

planificarea cl.IV Ioja Angela                 STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2014                 PLANIFICARE OPTIONAL CREATIV

graficul activitatii cu parintii                   Consilierea_parintilor                                               ACTIVITATI EXTRAC. 2014-2015

ed muzicala                                                   ab.practice cl.4

Pr. ed._Despre_scoala                             Planificare_activitati_Școala_altfel_2015

protejarea mediului11                           protejarea mediului121              protejarea mediului2                        protejarea mediului3

protejarea mediului                            PROIECT – ATELIER TRADITIONAL

                                     ATRIBUTII – ROFUIP-consiliul clasei

 

 

 

 

 

 

Dificultãţile în învãţarea şcolarã
METODOLOGIA CERCETARII_CURS
sinteze PSIHO-PEDAG.
Invatarea cognitiva si creativa
Invatarea sinteze
Invatarea
LIMBAJUL – ACTIVITATE DE COMUNICARE INTERUMANĂ
MOTIVAŢIA ÎN ACTIVITATEA ŞI VIAŢA PERSOANEI C6
PERSONALITATEA ŞI COMPETENŢELE PROFESORULUI C9
PERSONALITATEA UMANA C7
Psih. ed. Tema 1
Psih. educatiei 2008
PSIHOLOGIA PERSONALITATII,2009-curs
Standarde
Structura si dinamica personalitatii C8
Test Psih. ed.
Caracterul
Clasa de elevi ca grup psihosocial
Comunicarea în procesul de învăţământ
Concept si modele
Conceptul de personalitate
Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente
Conditiile invatarii C5
Conditiile invatarii
DEZVOLTAREA PSIHICĂ UMANĂ
Inteligenţa şi performanţa studentului în învăţare
Managementul clasei_ghid pentru profesori si invatatori
Structura studiu de caz management
Managementul clasei scheme